كمتر بنشينيد تا بيشتر عمر كنيد

نتايج يك مطالعه جديد نشان مي‌دهد افرادي كه كمتر در طول روز مي‌نشينند حداقل دو سال به ميانگين طول عمرشان افزوده مي‌شود.   نتايج يك مطالعه جديد نشان مي‌دهد افرادي كه كمتر در طول روز مي‌نشينند حداقل دو سال به ميانگين طول عمرشان افزوده مي‌شود.   به گزارش سرويس سلامت ايسنا، كارشناسان بهداشت عمومي در …

كمتر بنشينيد تا بيشتر عمر كنيد ادامه »