چگونه از سوءهاضمه پيشگيري کنيم؟

متخصصان تغذيه تاکيد دارند شرايط زندگي ماشيني در سال‌هاي اخير باعث گسترش تعدادي از بيماري‌ها از جمله سوءهاضمه شده است.   نوع تغذيه، نوع كار و فعاليت، استراحت کم، كم تحركي و مشكلات روحي و رواني از عوامل بسيار موثر در ايجاد سوءهاضمه هستند.   متخصصان مرکز پزشکي مايوکلينيک در مقاله‌اي تاکيد کردند که با …

چگونه از سوءهاضمه پيشگيري کنيم؟ ادامه »